Seniorenabonnement

Lidmaatschap senioren 2022

Jaarlidmaatschap 

  • Tarief: zie contributie hieronder
  • U wordt aangemeld als KNLTB-lid. Dit is een voorwaarde om een baan te kunnen reserveren.
  • Het lidmaatschap geldt voor tennis en padel tezamen. 
  • Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn.
  • Klik hier voor het inschrijvingsformulier.
Aanmelden Aanmelden kan via de website onder vermelding van naam, voorletters, roepnaam, geboortedatum, adres, postcode/woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Indien men reeds lid is (geweest) van een andere tennisvereniging, dan graag bondsnummer en speelsterkte vermelden. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.
Digitale ledenpas De digitale ledenpas wordt voorzien van een pasfoto. Deze pasfoto kan via de website of e-mail bij de ledenadministratie worden aangeleverd. 
Duur lidmaatschap Het lidmaatschap voor volwassen loopt tot en met 31 december van een kalenderjaar. 
Contributie

De jaarcontributie is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
- Bondsbijdrage van € 19,08
- Contributie van € 107,50 *
- Borg bardienst (zie hierna) van € 50,00 **   

Bedrag aangemerkt met * wordt zo goed mogelijk naar rato berekend bij een lidmaatschap minder dan een jaar. Deze berekening naar rato wordt op maandbasis gedaan. Voor bedrag aangemerkt met ** geldt bij lidmaatschap na 1 juli € 25,00. Inning van de contributie gebeurt middels de KNLTB, hiervoor ontvangt u een e-mail van KNLTB.Collect. 

Bardienstregeling Senioren voeren 2 x per jaar een bardienst uit. Hiervoor wordt met de contributiebetaling een bedrag van € 50,00 borg betaald. Per uitgevoerde bardienst krijgt men € 25,00 teruggestort. De bardienstregeling is te vinden op de website van TV de Vlijmd. Inschrijven voor de bardienst kan via de KNLTB-app (via ‘Club’ --> ‘Diensten’ --> Selecteer een beschikbare dienst --> ‘Inschrijven’).
Opzeggen

Dit dient schriftelijk (mag ook per e-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie. Dit kan tot 1 januari kosteloos geschieden. Bij afmelding na 1 januari en vóór 1 februari wordt € 19,08 in rekening gebracht voor contributie bij de KNLTB. Bij afmelding na 1 februari is men verplicht de volledige contributie te betalen. Bij inschrijven machtigt u tot wederopzegging TV De Vlijmd om het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie af te schrijven van de ingevulde bank-of girorekening. 

Privacy-verklaring Door u in te schrijven verklaart u kennis te hebben genomen van de privacy-verklaring van TV De Vlijmd, die is te vinden op de website.