Seniorenabonnement

Lidmaatschap senioren 2024

Jaarlidmaatschap 

  • Tarief: zie contributie hieronder
  • U wordt aangemeld als KNLTB-lid. Dit is een voorwaarde om een baan te kunnen reserveren.
  • Het lidmaatschap geldt voor tennis en padel tezamen. 
  • Seniorleden zijn leden die voor 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn.
  • Klik hier voor het inschrijvingsformulier.
Aanmelden Aanmelden kan via de website onder vermelding van naam, voorletters, roepnaam, geboortedatum, adres, postcode/woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Indien men reeds lid is (geweest) van een andere tennisvereniging, dan graag bondsnummer en speelsterkte vermelden. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50.
Digitale ledenpas De digitale ledenpas wordt voorzien van een pasfoto. Deze pasfoto kan via de website of e-mail bij de ledenadministratie worden aangeleverd. 
Duur lidmaatschap Het lidmaatschap voor volwassen loopt tot en met 31 december van een kalenderjaar. 
Contributie

De jaarcontributie is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
- Bondsbijdrage van € 20,03
- Contributie van € 115,92 *
- Borg bardienst (zie hierna) van € 50,00 **   

Bedrag aangemerkt met * wordt zo goed mogelijk naar rato berekend bij een lidmaatschap minder dan een jaar. Deze berekening naar rato wordt op maandbasis gedaan. Voor bedrag aangemerkt met ** geldt bij lidmaatschap na 1 juli € 25,00. Inning van de contributie gebeurt middels de KNLTB, hiervoor ontvangt u een e-mail van KNLTB.Collect. 

Bardienstregeling

Senioren voeren 2 x per jaar een bardienst uit. Hiervoor wordt met de contributiebetaling een bedrag van    €50,00 borg betaald. Per uitgevoerde bardienst krijgt men € 25,00 teruggestort. De bardienstregeling is te vinden op de website van TV de Vlijmd. Inschrijven voor de bardienst kan via de KNLTB-app (via ‘Club’ --> ‘Diensten’ --> Selecteer een beschikbare dienst --> ‘Inschrijven’).

Opzeggen

Opzegging dient per email te gebeuren bij de ledenadministratie ([email protected]) vóór 1 januari.

Bij inschrijven machtigt u tot wederopzegging TV De Vlijmd om het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie af te schrijven van de ingevulde bank-of girorekening. 

Privacy-verklaring Door u in te schrijven verklaart u kennis te hebben genomen van de privacy-verklaring van TV De Vlijmd, die is te vinden op de website.

Let op!  Om voldoende mogelijkheden voor onze leden te kunnen waarborgen om te kunnen padellen heeft het bestuur besloten vanaf 13 december 2023 (tijdelijk) een ledenstop in te stellen voor Padel voor nieuwe leden met een postcode anders dan 5386. Dit geldt niet voor jeugdleden en leden die willen tennissen! Nieuwe leden met interesse voor Padel worden daarbij op een wachtlijst geplaatst in afwachting van het moment dat er weer voldoende ruimte is. Indien het bestuur besluit weer leden toe te laten, zullen de personen bovenaan de wachtlijst als eerste een lidmaatschap worden aangeboden. Padellen voor niet-leden is wel mogelijk via meet and play.

Jeugdleden padel zijn nog steeds van harte welkom!