NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

01 maart 2018

TV de Vlijmd Hierbij de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2017


NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TV DE VLIJMD     18 MEI 2017
Aanwezig                             Afmeldingen
Kay v.d. Kraan                      Anja en Rob Valke
Jeroen Lempens                   Emmy van Zandvoort
Ton v.d. Boogaard                Nel Derks
Rien van Erp                         Cintha Hulsen
Frasia en Toon Loeffen         John v.d. Kerkhof
Petra van Dijk                   
Rob v.d. Doelen                 
Geert Stofmeel                 
Toon Loeffen                     
Julia Heineman                 
Vidonique van Pelt             

De aanwezige leden hebben getekend voor hun aanwezigheid.

1. Opening
20.00uur Bert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Even wordt stil gestaan bij de afwezigheid van Rob en Anja. Bert wenst hun veel sterkte en namens de vereniging is er een kaartje en bloemmetje naar hun gestuurd.

2. Medelingen en ingekomen stukken
Geen opmerkingen notulen ALV 2016. Deze worden goedgekeurd.

3. Terugblik 2016 TV De Vlijmd en commissies*   

Leden Administratie
I.v.m. de afwezigheid van onze penningmeester Anja vertelt Bert in het kort dat we op dit moment 229 leden hebben; 194 senioren en 35 jeugdleden. In vergelijking met vorig jaar zijn dit 26 senior- en 11 juniorleden minder. Er treedt een lichte vergrijzing op binnen de vereniging. Gezien deze daling zullen er nieuwe leden bij moeten komen anders zal de contributie volgend jaar verhoogd moeten worden. Leden worden opgeroepen om mee te denken hoe we het leden aantal kunnen verhogen. ·          

Technische Commissie
Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen.Trainster Janet heeft vorig jaar in de wintermaanden de training opgevangen i.v.m. blessure van Esmee. De leden die training volgden waren erg positief over Janet en daarom is besloten om vanaf het nieuwe seizoen Janet als onze vaste trainster aan te stellen.Het Open Toernooi is vorig jaar helaas niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Er is gekozen voor een nieuwe datum (1 – 9 juli ) en een andere opzet (alleen dubbel en gemengd). De organisatie is uitgebreid met jonge  enthousiaste leden en hoopt nu met deze nieuwe opzet voldoende aanmeldingen te krijgen. En hierna uit te groeien tot een succesvol toernooi.De competitie, husselavonden en dubbelop competitie verliepen qua organisatie en deelname goed. ·         

Jeugd Commissie
Afgelopen jaar heeft Astrid Bemelmans afscheid genomen v.d. jeugdcommissie. Haar plaats is ingenomen door Hansi Sluijter. Zij organiseert samen met Mirjam van Griensven de activiteiten. Cynthia Smit regelt de trainingen en Emmy van Zandvoort de competitie.In het najaar is wederom samengewerkt met Nuland om een meidenteam t/m 17 jaar samen te stellen (3 meiden uit Nuland en 3 uit onze vereniging). In het voorjaar van 2017 hebben we met eigen leden de teams kunnen indelen. Bij de competitie staat sportiviteit en gezelligheid centraal.Huidig aantal jeugdleden is 35. De aanwas van jongens blijft lastig. Voetbalclub meer aantrekkingskracht.  Daarnaast een aantal leden verloren door de slechte trainingen van Esmee Somers. De nieuwe trainster Janet is beter in staat de jeugd te motiveren en enthousiast te maken, wat zeker bij de pubergroep niet altijd meevalt.JC probeert d.m.v. activiteiten de binding van de jeugd aan de club te vergroten.  Spelen van competitie en deelnemen aan activiteiten is dan ook erg belangrijk. Naast competitie en toernooien organiseert de JC diverse activiteiten waar de opkomst altijd erg hoog is. ·         

Barcommissie
In het afgelopen seizoen zijn de nodige activiteiten geweest zoals de clubkampioenschappen, diverse jeugdactiviteiten, het dubbelop toernooi en de bekende husselavonden. Helaas geen Open Toernooi door te weinig aanmeldingen, wat nogal stof deed opwaaien in de club.Al met al doen vrijwilligers hun uiterste best om het toch allemaal weer geregeld te krijgen. En hopelijk reageren de leden hier positief op door deel te nemen aan de activiteiten.Draaien van de bardiensten is een vorm van vrijwilligerswerk. Afgelopen jaar veel leden die geen bardienst gedraaid hebben. Hierdoor dagen en soms hele weken geen bezetting achter de bar. Het is belangrijk dat de leden nogmaals gewezen worden op de mogelijkheid om via de site van TV de Vlijmd bardiensten in te vullen. Veel dagen tijdens toernooien, competities etc. zijn vrijgegeven om in te plannen.Nieuwe uitstraling van de kantine. Flink geïnvesteerd in het opfrissen door schilderwerk van de wanden en nieuw meubilair. Mede dankzij sponsoring en budget vanuit de club. Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die dit hebben mogelijk gemaakt.Nogmaals extra aandacht voor het schoon en opgeruimd achterlaten van de keuken en bar.Bij bardienst wordt verwacht dat de bar aangevuld wordt, vaatwasser in- en uitgeruimd, keuken schoon achterblijft, kas geteld etc. En als er geen bardienst aanwezig is dat de leden die gebruik maken van de keuken en bar dit ook netjes en ordelijk achterlaten. Afgelopen jaar weer diverse keren voorgekomen dat de leden die later komen de nodige zaken alsnog moeten opruimen. Dit kan niet de bedoeling zijn. ·         

Financieel verslag 2016
Cijfers worden uitgedeeld. Lopen de balans door. Vorig jaar €4.469,= winst gemaakt. Dit is € 1.520,= beter dan budget. De afschrijving over de subsidie van de gemeente i.v.m. de privatisering kan feitelijk niet als winst worden bestempeld, omdat deze in de toekomst niet verleend gaat worden en bij toekomstige vervanging de volledige afschrijvingen ten laste van het resultaat zullen komen. Rekening houdend met deze invloeden is het resultaat net voldoende om van een gezonde exploitatie te kunnen spreken.  ·         

Begroting 2017
Door de uitgaven bijna gelijk te houden t.o.v. 2016 zal het begrootte resultaat € 300,= negatief uit kunnen pakken omdat de inkomsten zullen dalen i.v.m. lagere opbrengst  door afname van  leden.

4. Verslag kascommissie
Geert Stofmeel en Rob v.d. Doelen  hebben op 16 mei jl. de kas controle uitgevoerd. De administratie is volledig en overzichtelijk en de penningmeester werkt met een juiste correctheid.De aanwezige leden gaan akkoord met het financieel verslag 2016 en begroting 2017 en dechargeren het bestuur.

5. Verkiezing kascommissie
Volgend jaar zullen Geert Stofmeel en Rob v.d. Doelen de kascontrole opnieuw uitvoeren.

6. Sponsoring
Alle sponsorcontracten zijn verlengd met 4 jaar.Op baan 5 is nog een plaats vrij voor een doek. Leden kunnen meedenken voor een sponsor voor dit doek.

7. Parkcommissie
14 dagen geleden is er groot onderhoud uitgevoerd.                                                           
Bert Duijs, Gerrit van Wanrooij, Jan van Nistelrooij verzorgen onder leiding van Toon Loeffen het tennispark zodat het er iedere week top bij ligt. Applausje hiervoor.   Ze zoeken nog aanvulling op hun werkgroepje.

8. Verkiezing bestuur
Bert Duijs treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar. 

9. Voorstel bestuur
Het bestuur draagt Marcel van de Putten voor als nieuwe voorzitter.  Aanwezige leden geven toestemming hiervoor.

10. Voorstellen leden
Niets ontvangen.

11.Voorzitter
Bert Duijs heeft 6 jaar geleden de voorzittershamer overgenomen van Wim Bongers. Hij heeft de privatisering van 4 banen, aanleg led verlichting, toiletten en douches te voorzien van nieuw tegelwerk en vervanging van het sanitair van dichtbij meegemaakt. Bert heeft hier vele uurtjes ingestoken, zo ook het opfrissen van de kantine. Hij heeft dit samen met Dennis v.d. Pol gedaan, die het schilderwerk gedeeltelijk gesponsord heeft. Hij bedankt iedereen voor hun inzet en vertrouwen en geeft de voorzittershamer over aan Marcel.Marcel stelt zich voor aan de leden. De inzet die Bert heeft geleverd zal moeilijk te evenaren zijn. Hij wil graag dat de leden samen werken en dat ze aan moeten geven als er iets is.

Rondvraag
Petra van Dijk: wil graag competitie spelen maar heeft zelf geen team en of zij dit ergens kan aangeven. Anita gaat kijken of er een mogelijkheid is dat zij als invaller ingezet kan worden en of er leden zijn die ook op zoek zijn naar een team.Rob v.d. Doelen: is veel nota’s van internet/tv tegengekomen bij de kascontrole,. Hij gaat kijken of dit eenvoudiger kan maar wil graag meer gegevens over de aansluiting e.d.Albert van Schadewijk: Bert heeft zich op alle fronten ingezet voor de club. Nu hij voorzitter af is zal dit wel voelbaar zijn. Hij hoopt dat Bert voor eventuele hand- en spandiensten toch beschikbaar blijft voor de club. Hij bedankt Bert voor zijn inzet !!

Sluiting
Bert sluit om 20.50 uur de vergadering.

Categorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 532 3263

Address

Vlijmdstraat 12
5386 AG Geffen